1. Văn khấn cúng ngày Vía Thần Tài
Một việc làm rất quan trọng không thể thiếu trong nghi tiết cúng Thần Tài, thổ thần vào mùng 10 hàng tháng đó là đọc văn khấn, với mục đích thỉnh ghế lên và nghe lời cầu khấn của gia chủ. Bài cúng hậu thổ thần tài được truyền lại từ thế hệ gia tiên như sau:

na mô A Di Đà Phật!
nam vô A Di Đà Phật!
nam vô A Di Đà Phật!
· Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
· Kính lạy ngài Hoàng Thiên thổ công chư vị Tôn thần.
· Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
· Con kính lạy Thần tài vị tiền.
· Con kính lạy các ngài ngu, thổ công quản ngại trong xứ này.
Tín chủ con là .................................................. ..Ngụ tại............................................. .............
bữa nay là ngày…... tháng....… năm….....
Tín chủ thật tâm sửa biện, hương hoa, lễ phẩm, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.
Cúi xin Thần Tài thương tình tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật độ trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc chân tình, trước án kính lễ cúi xin được phù trì phù trì.
na mô a di Đà Phật!
na mô a di Đà Phật!
na mô a di Đà Phật!

tam nguyen phong thuy


2. Bài khấn thổ công, Thần tài hàng ngày
Hàng ngày, trước khi thắp hương cho Thần Tài, ông địa, gia chủ cũng phải đọc bài cúng Ông Địa thần tài để diễn đạt sự thành lễ của mình

Lạy Thành Hoàng bản cảnh, thổ thần - Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.
Con tên là........... niên canh..........., ..........tuổi.
Ở tại ngôi gia, số........ đường......... quận......... tỉnh (thành)............ Việt Nam quốc.
Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa - Thần Tài chứng minh cho lòng tâm thành khấn vái, xin chư vị cho con được ....................... (lời khấn để xin điều gì đó).
Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ............ (hứa tạ lễ).
Con xin Thành Hoàng bản địa, thổ thần - Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.
Khấn xong, vái hay lạy ba cái.