thiet bi mam non ha vu Hiệu trưởng chỉ huy thành lập kế hoạch bình chọn giáo viên theo Chuẩn và có mặt trên thị trường Hội đồng bình chọn. Đó là quy trình thứ 1 để đánh giá giáo viên mầm non theo Chuẩn nghề nghiệp được nêu tại dự thảo Thông tư về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng bình chọn: từ 5 thành viên trở lên, gồm: Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng; các thành viên là chủ tịch công đoàn nhà trường và một vài người am hiểu mức độ chuyên môn, nghiệp vụ và có kinh nghiệm; nắm vững quy trình, nội dung, phương thức bình chọn.=> https://thietbimamnon.top/

Hội đồng đánh giá công ty lấy ý kiến của các bên liên quan: tự bình chọn của giáo viên, ý kiến bình chọn của đồng nghiệp, ý kiến của hiệu trưởng.

Hội đồng bình chọn tổng hợp kết quả đánh giá của các bên liên quan, kiểm tra minh chứng để đánh giá mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung. Nếu có sự đặc biệt giữa kết quả tự bình chọn và kết quả bình chọn của đồng nghiệp thì Hội đồng bình chọn căn cứ vào minh chứng để quyết định mức đạt theo từng tiêu chí và mức đạt chung.

Gửi kết quả đánh giá chung và bình chọn theo từng tiêu chí cho giáo viên mầm non. Hội đồng đánh giá bàn luận với giáo viên về kết quả giải quyết sự khác biệt giữa kết quả tự bình chọn và kết quả đánh giá của đồng nghiệp (nếu có). Hội đồng đánh giá thông báo kết quả đạt chuẩncho cơ quan quản lý cấp trên và công khai danh sách giáo viên đạt Chuẩn=> thiet bi mam non => Thiết kế khu vui chơi trẻ em ngoài trời

Định kỳ hằng năm, giáo viên tự rà soát, đánh giá theo Chuẩn vào cuối mỗi năm học để tự xác định mức độ đạt được theo Chuẩn, từ đó thành lập kế hoạch rèn luyện và tăng cường phẩm chất, năng lực nghề nghiệp. Định kỳ 3 năm/lần cơ sở giáo dục mầm non tập đoàn bình chọn giáo viên theo Chuẩn.

=> https://www.vaninice.org/2018/05/con...non-ha-vu.html